вторник, 2 юли 2013 г.

ТИ СИ МЕДИЯ!

 Днес, в ерата на дигитал­ните медии, всеки от нас е медия и има потенциала да промени Света. Този извод беше изведен по естест­вен път като резултат от дискусиите на годишната Конференция на Европей­ската асоциация на кому­никационните директори, която се проведе на 27 и 28 юни 2013г., организирана от Асоциацията, съвместно със сп. Комуникационен ди­ректор.
Работната част на конфе­ренцията беше открита от Кони Хедегаард, Европей­ски комисар за действия, свързани с климата, която представи значимостта на комуникирането на устой­чивото развитие. Бъдещето не само на икономическия просперитет, но и на разви­тието на народите по света, зависи изцяло от отговорно­то отношение към ресурсите на планетата. С развитието на икономиката и комуни­кациите, Светът все повече е едно малко място с вза­имозависими компоненти - народи, стопанства, биз­нес сфери, екология. И ако преди години е трябвало да се говори за пагубното въз­действие върху околната среда на почти всяка чо­вешка неразумна дейност, да се провеждат обучения и разяснителни кампании, то днес вече е времето, в което трябва да се действа. За да постигне устойчиво развитие, бизнеса трябва да работи разумно и отговорно, като контрола и гаранцията за този подход са комуника­циите.
Превръщането на етична­та ценност в икономическа такава за компаниите, съз­даването на ценности чрез комуникациите, комуника­ции по време на криза, са част от дис­кутираните теми.
Повече от 60 воде­щи лектори участваха в презентации­те и дискуси­ите. Дебатите по различни стратегии, ин­струменти и методи на комуникации с различните публики в об­ластта на корпоративните комуникации, PR, връзки с медиите, политически кому­никации, правят конферен­цията изключително пол­зотворна и прилекателна за комуникационните специа­листи.
Дигиталните медии, които променят както същност­та на самите комуникации, така и на бизнеса като цяло, са двигателя на промените в обществата. Днес, благода­рение на социалните медии, потока на информация не е еднопосочен. Публиката е активен участник и дори инициатор в диалог, който се води през новите медии. Този начин на общуване и промененото отношение към авторитетите, наложени от йерархията, изцяло прео­формят пейзажа на същест­вуващата медийна среда. Зрителите-читателите вече са и създатели на новини, както и лидери на мнение. Това променя статуквото на традиционните медии и отношението към тях. Вече не може да се каже, че мра­зиш медиите и не следиш работата им, защото е без­отговорно.
Днес всеки е медия!