петък, 23 август 2013 г.


23 август - Международен ден в памет на жертвите на робството и неговата забрана

Този ден трябва да впише в общата ни памет трагедията на робството.


Робството е една от най-тъмните страници в историята на човечеството. Породено от желанието за богатство и власт, то легитимира насилието, унижението и незачитането на човешкия живот и го превръща в инструмент за икономически просперитет. Неговият мрак започва да избледнява в нощта на 22 срещу 23 август 1791. В Санто Доминго (днес Хаити и Доминиканската република), основен център за търговия с роби,  започва въстание, което ще изиграе решаваща роля за нейната отмяна.

Международният ден се отбелязва за първи път през 1998г. в Хаити и една година по-късно в Сенегал. През 2001г. Mulhouse Textile Museum във Франция организира работна демонстрация за произвеждане на платно, наречено "Indiennes de Traite" (вид хасе), което е служило като разменна валута при търговията с роби. 
ЮНЕСКО взима решение тази дата да се отбелязва всяка година по целия свят и стартира проект „Пътят на Роба”.  Този проект  трябва да даде възможност за проучване и събиране на доказателства за трагедията на робството и последиците от него. То касае не само Африка, Европа, Америка и Карибския регион, но и Азия, и за съжаление дори и днес, успява да просъществува във видоизменени форми.
„Пътят на Роба” има за цел да разкрие степента и последиците от тази човешка трагедия и да представи богатството на културните традиции, които народите са изковали и запазили в лицето на бедствието - в изкуството, музиката, танца и културата в широкия смисъл на думата. 
Търговията с роби не е просто нещо от миналото, това е нашата история и тя е оформила лицето на много съвременни общества, създавайки неразривни връзки между народи и континенти, и необратимо преобразуване на тяхната съдба, икономика и култура. Изучаването на тази история е равносилно на отдаване на почит към борците за свобода и признаване на уникалния им принос към утвърждаването на универсалните човешки права. Те са пример за съвременните хора, за да продължи борбата за свобода, срещу расовите предразсъдъци, наследени от миналото и срещу новите форми на робство, което остава в сила и до днес и засяга около 21 милиона души. 
Нарушаването на мълчанието за робството и търговията с роби, засегнала всички континенти, е път към предотвратяването му във модерните му проявления. Игнорирането или премълчаването на важни исторически събития е пречка за разбирането им и за помирението между хората.
„Със своите борби и желанието си за достойнство и свобода, робите са създали универсалността на човешките права. Трябва да научим имената на героите на тази история, тъй като те са героите на цялото човечество. Отбелязването на 23 август всяка година е отдаване на почит на жените и мъжете, които са се борили с това потисничество. Това е и насърчаване на размисъла и дебата за трагедията, която е оставила своя отпечатък върху света.”, по думите на Ирина Бокова, председател на ЮНЕСКО.
„Къщата на робите”, (снимката в ляво, от сайта на ЮНЕСКО) намираща се на Goree Island, едно от най-страшните места, свързани с робството, от където започва и неговото унищожение, днес е превърната в музей и обявена от ЮНЕСКО за част от световното културно наследство. „Домът на робите” напомня на всички свои посетители за бруталността и жестокостта, нанесена на други човешки същества по време на търговията с роби.

Построен през 1776г. от холандците на остров Goree, близо до брега на Сенегал, "Домът на робите" е важен център за търговията с роби; някои историци предполагат, че островът е бил по-скоро порт за търговията. Няма съмнение обаче, че робите са  минавали през "вратата, от която няма връщане", за да не се завърнат никога.


Тази година, четири века след като първите африкански роби са изпратени от Африка до Америка, Барак Обама, първият афро-американски президент на САЩ, посети Goree Island. Тълкувано по много и различни начини – от възторг до критика, това посещение е показателно. То е повече от просто дипломатическо.  


По думите на самия президент: "Това е един много мощен момент ... да може да се идва тук, за да се оценят напълно мащабите на търговията с роби, за да се получи много лично усещане невероятната жестокост и трудности, пред които са били изправени хората.” Самият Обама смята, че има най-малко един поробен прародител. Първата дама Мишел Обама, потомък на роби, не коментира посещението си в дома на робството. 

Това посещение е признание за тъмната история на робството в САЩ, напомняне за значителна трансформация на обществата през последните десетилетия и на съществуващaта вече и крайно необходима нулева толерантност към всяка проява на дискриминация и расизъм.вторник, 2 юли 2013 г.

ТИ СИ МЕДИЯ!

 Днес, в ерата на дигитал­ните медии, всеки от нас е медия и има потенциала да промени Света. Този извод беше изведен по естест­вен път като резултат от дискусиите на годишната Конференция на Европей­ската асоциация на кому­никационните директори, която се проведе на 27 и 28 юни 2013г., организирана от Асоциацията, съвместно със сп. Комуникационен ди­ректор.
Работната част на конфе­ренцията беше открита от Кони Хедегаард, Европей­ски комисар за действия, свързани с климата, която представи значимостта на комуникирането на устой­чивото развитие. Бъдещето не само на икономическия просперитет, но и на разви­тието на народите по света, зависи изцяло от отговорно­то отношение към ресурсите на планетата. С развитието на икономиката и комуни­кациите, Светът все повече е едно малко място с вза­имозависими компоненти - народи, стопанства, биз­нес сфери, екология. И ако преди години е трябвало да се говори за пагубното въз­действие върху околната среда на почти всяка чо­вешка неразумна дейност, да се провеждат обучения и разяснителни кампании, то днес вече е времето, в което трябва да се действа. За да постигне устойчиво развитие, бизнеса трябва да работи разумно и отговорно, като контрола и гаранцията за този подход са комуника­циите.
Превръщането на етична­та ценност в икономическа такава за компаниите, съз­даването на ценности чрез комуникациите, комуника­ции по време на криза, са част от дис­кутираните теми.
Повече от 60 воде­щи лектори участваха в презентации­те и дискуси­ите. Дебатите по различни стратегии, ин­струменти и методи на комуникации с различните публики в об­ластта на корпоративните комуникации, PR, връзки с медиите, политически кому­никации, правят конферен­цията изключително пол­зотворна и прилекателна за комуникационните специа­листи.
Дигиталните медии, които променят както същност­та на самите комуникации, така и на бизнеса като цяло, са двигателя на промените в обществата. Днес, благода­рение на социалните медии, потока на информация не е еднопосочен. Публиката е активен участник и дори инициатор в диалог, който се води през новите медии. Този начин на общуване и промененото отношение към авторитетите, наложени от йерархията, изцяло прео­формят пейзажа на същест­вуващата медийна среда. Зрителите-читателите вече са и създатели на новини, както и лидери на мнение. Това променя статуквото на традиционните медии и отношението към тях. Вече не може да се каже, че мра­зиш медиите и не следиш работата им, защото е без­отговорно.
Днес всеки е медия!

събота, 1 юни 2013 г.

MEDIAMIXX - Influencing the Influencers

Международният форум MEDIAMIXX за деветнадесети пореден път през юни събира заедно представители на медии, доставчици и създатели на телевизионно съдържание, PR специалисти и медийни експерти. През 2013г. фокусът на фестивала е върху конгресната част и българските телевизионни сериали. 
Сериалите безспорно са едни от най-интересните родни ТВ продукции, което засилва интереса към Златната Корона – отличия за най-добрите български ТВ сериали. Освен тях Mediamixx ще връчи ежегодните почетни награди Smart Investor Award – Умна инвестиция в медийния бизнес, Cross Culture Award – за принос в развитието на международните комуникации и бизнеса между държавите, награда на домакините Курорт Албена и „Златен чадър“ - награда за цялостен приност за развитие на медийния бизнес в региона. 
През 2008г. като резултат от международните професионални срещи и презентации на форума, се стига до създаването на платформата Mediamixx Конгрес. Тя концентрира интересите на всички, свързани с медийния бизнес. Конгресът покрива широк спектър от теми, важни за българската медийна действителност. 
След изключително дискутираното издание на MediaMixx 2012, посветено на медийната свобода, тази година конгреса логично е обединен около свободата на словото в динамично променящите се условия. Цифровизацията, която се случва в момента в България, от една страна и промяната в капитала на медиите – от друга, водят неизбежно до промяна на бизнес моделите, по които функционират медиите. Конгресната част на форума стартира с дискусионни панели за капитала и свободата на словото, консолидация на медиите и крос медия и промените в резултат на цифровизацията. Участници в дискусиите са Иван Бедров, Радосвет Радев, Асен Генов, Мартин Захариев, Любен Дилов; Веселин Божков - председател на КРС, Димитър Радев, Константин Вълков, Красен Кралев, Христо Христов и други медийни експерти, журналисти и представители на ТV оператори. 
Промяната в капитала на медиите е толкова значима за съществуването и свободата им, че е тема и на международния Глобален медиен форум 2013 на Deutsche Welle „Бъдеще на растежа – икономически ценности и медиа“, който ще се проведе от 17 до 19 юни в Бон, Германия. На него ще бъде разглеждано и влиянието на хората върху обществените процеси и медиите и по-специално на движението „Окупирай“, Форумът ще бъде открит от Ноам Чомски, считан за „интелектуалния баща“ на „Окупирай“. 
Най-съществено влияние медиите (които са феномена, повлияващ общественото мнение), търпят от своите читатели-зрители-слушатели. И ако медиите са създадени и призвани да информират и формират или променят определена позиция на обществото, то със същата сила днес обществото променя тях. 
Социалните медии, движението Окупирай, нарастващата значимост на лидерите на мнение и „влиящите”, промениха както обществения, така и медийния пейзаж. „Влияещите” – медиите, вече са „повлияни”.

сряда, 1 май 2013 г.

31 май! Отново - Край на тютюнопушенето! 

Всяка година на 31 май Световната здравна организация и партньорите и по целия свят отбелязват Световния ден без цигарен дим.
Усилията са насочени да подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и към настояване за ефективни политики на правителствата  за намаляване на потреблението на тютюневи изделия.  Тяхната употреба е най-предотвратимата причина за смърт в световен мащаб и в момента е отговорна за смъртта на един от всеки 10 възрастни по целия свят.
Темата за Световния ден без тютюнопушене 2013г. е забрана за рекламиране, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.
Тази идея е част от Рамковата конвенция на СЗО за контрол над тютюна. Тя се отнася за всички страни по този договор и трябва да бъде въведена до пет години от подписването и.
Данните сочат, че широкообхватните забрани за рекламиране на тютюневите изделия водят до намаляване на броя на лицата, които започват да пушат или поддържат вредния навик.
Повечето страни не са въвели подобни забрани. Въпреки тяхната ефективност, едва 6% от населението на Света е изцяло защитено от излагане на въздействието на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, според доклада за Глобалната епидемия от тютюнопушене на СЗО от 2011г.
Крайната цел на Световния ден без тютюнопушене е да допринесе за защита на сегашните и бъдещите поколения от опустошителните последици на тютюневия дим върху човешкото здраве.
Специфични цели на кампанията за 2013г. са:
Стимулиране на страните да работят за цялостна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на  тютюневите изделия;
Намаляване на хората, които започват да пушат;
Съвместни локални, национални и международни усилия за противодействие на опитите на тютюневата индустрия да омаловажи борбата с тютюнопушенето. Тези усилия са насочени по-специално към тютюнопроизводителите, които се стремят да забавят или спрат широкообхватните забрани за реклама на тютюневи изделия.
У нас 31 май традиционно се отбелязва с измерване на здравни показатели, свързани с дишането и обема на белите дробове и други инициативи, част от Националната кампания „Ние за обществото” за здравно осведомяване, превенция на здравето и повишаване на културата на живот. 
На 31 май ще бъдат връчени и наградите на финалистите от традиционния вече конкурс за ученическа рисунка, организиран от Министерство на здравеопазването по теми, свързани с отказването от цигарите. Тази година Националния ученически конкурс е под надслов „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5”. Основната идея е да бъдат мотивирани учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Конкурсът се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.
Световният ден без тютюнев дим ще бъде отбелязан и от Българското дружество по белодробни болести (БДББ) с различни инициативи. Пред Народния театър в София на 31 май ще се проведе измерване на дишането на всички желаещи. Успоредно с това, по предварителна програма, световно известния български тромпетист Венци Благоев ще проведе  сяка година на 31 май Световната здравна организация и партньорите и по целия свят отбелязват Световния ден без цигарен дим.
Усилията са насочени да подчертаят рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и към настояване за ефективни политики на правителствата  за намаляване на потреблението на тютюневи изделия.  Тяхната употреба е най-предотвратимата причина за смърт в световен мащаб и в момента е отговорна за смъртта на един от всеки 10 възрастни по целия свят.
Темата за Световния ден без тютюнопушене 2013г. е забрана за рекламиране, промоция и спонсорство на тютюневи изделия.
Тази идея е част от Рамковата конвенция на СЗО за контрол над тютюна. Тя се отнася за всички страни по този договор и трябва да бъде въведена до пет години от подписването и.
Данните сочат, че широкообхватните забрани за рекламиране на тютюневите изделия водят до намаляване на броя на лицата, които започват да пушат или поддържат вредния навик.
Повечето страни не са въвели подобни забрани. Въпреки тяхната ефективност, едва 6% от населението на Света е изцяло защитено от излагане на въздействието на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия, според доклада за Глобалната епидемия от тютюнопушене на СЗО от 2011г.
Крайната цел на Световния ден без тютюнопушене е да допринесе за защита на сегашните и бъдещите поколения от опустошителните последици на тютюневия дим върху човешкото здраве.
Специфични цели на кампанията за 2013г. са:
Стимулиране на страните да работят за цялостна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на  тютюневите изделия;
Намаляване на хората, които започват да пушат;
Съвместни локални, национални и международни усилия за противодействие на опитите на тютюневата индустрия да омаловажи борбата с тютюнопушенето. Тези усилия са насочени по-специално към тютюнопроизводителите, които се стремят да забавят или спрат широкообхватните забрани за реклама на тютюневи изделия.
У нас 31 май традиционно се отбелязва с измерване на здравни показатели, свързани с дишането и обема на белите дробове и други инициативи, част от Националната кампания „Ние за обществото” за здравно осведомяване, превенция на здравето и повишаване на културата на живот. 
На 31 май ще бъдат връчени и наградите на финалистите от традиционния вече конкурс за ученическа рисунка, организиран от Министерство на здравеопазването по теми, свързани с отказването от цигарите. Тази година Националния ученически конкурс е под надслов „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5”. Основната идея е да бъдат мотивирани учениците да осъзнаят ползите от среда, свободна от тютюнев дим и да бъдат подтикнати околните към отхвърляне или ограничаване на тютюнопушенето. Конкурсът се провежда по инициативата на Министерството на здравеопазването, в партньорство с Министерството на образованието, младежта и науката, Министерството на физическото възпитание и спорта и Министерството на културата.
Световният ден без тютюнев дим ще бъде отбелязан и от Българското дружество по белодробни болести (БДББ) с различни инициативи. Пред Народния театър в София на 31 май ще се проведе измерване на дишането на всички желаещи. Успоредно с това, по предварителна програма, световно известния български тромпетист Венци Благоев ще проведе  

вторник, 2 април 2013 г.

Любовта, без която не можем

Сърдечно-съдовите заболявания и други незаразни болести трайно ни обвързват с лекарите, които обичаме да набеждаваме за всичко.
Между оптите да си живеем живота както намерим за добре и както можем от една страна и от друга – да останем здрави и жизнени въпреки всичко, всички ние се намираме в особено близки и комплицирани отношения като активни участници в здравната ни система. Не случайно месец април събира в себе си два международни дни, свързани със здравето – Денят на здравето, отбелязван още като Ден на здравния работник и Европейски ден на пациента.
На 7 април Светът отбелязва Международния ден на здравето. Датата е избрана с основаването на Световната здравна организация през 1948 г. Той се чества и като Ден на здравния работник в България от 6 февруари 1964-а. Световният ден на здравето дава възможност да се започнат колективни действия за опазване здравето на хората и тяхното благоденствие, като акцентира върху новопоявяващите се здравни проблеми. Всяка година мотото на празника е различно, като концентрира усилията към приоритетна тема. Тази година е „Хипертонията: Тихият убиец“.
Тази тема е особено актуална у нас, като от години се работи в посока превенция и ранно установяване на хипертонията. От 2011г. Sopharma sociality провежда национална здравна кампания за здравно образование, превенция и измерване на здравни показатели. По програмата работят няколко мобилни групи в страната, като се работи и за поддържане на стационарни пунктове за безплатно измерване на здравните стойности, като кръвно налягане.
Според изнесена през 2012г. статистика, 1/3 от българите са с висок риск от сърдечно заболяване, а осем от десет инфаркта могат да бъдат предотвратени при добра профилактика и избягване на основните рискови фактори.
Усилията в Европейския съюз все повече се насочват към превенция на здравето и повишаване на здравната култура и промотиране на здравословния начин на живот. Вече пета година се отбелязва и Европейският ден за правата на пациента. На 18 април в страните-членки на Европейския съюз се организират различни прояви, които да привлекат вниманието на обществеността. Целта е да се обърне внимание на всички правителства и на политиците, че правата на пациента трябва да бъдат правилно дефинирани във всяка държава и да бъдат зачитани.
Важно е и да бъдат популяризирани 14-те основни права на пациента и приоритетите в европейската политика в сферата на здравеопазването и да се насърчат институциите да ги спазват.
Право на превантивни мерки;
Право на достъп до здравни услуги;
Право на информация;
Право на съгласие;
Право на свободен избор на  лечение;
Право на конфиденциалност;
Право на уважение към времето на пациента;
Право на спазване стандартите на качеството;
Право на безопасност;
Право на иновации;
Право да избягва страданието и болката;
Право на индивидуално лечение;
Право на жалване и право на обезщетение;
Задължително е да познваме правата си като пациенти. Но е добре да разберем, че не можем да се справим без лекарите и без да се погрижим за себе си и да се постараем да живеем здравословно!

събота, 2 март 2013 г.

Пролетно пробуждане

Инвестициите в здравеопазването вече са приоритет за Европа. Старият континент се пробуди за своите граждани.
Европа се отърси от вглеждането и притесненията за икономическото си здраве и след като се убеди, че е взела всички мерки за възстановяването си, се обърна към своите граждани. В края на февруари 2013г. беше приет пакета за социални инвестиции, с официално наименование „Социални инвестиции за растеж и сближаване“. Това са мерките, които Европейския съюз ще предприеме до 2020г. за да осигури социално благополучие на хората.
Целта на пакета е да се използват по-ефективно средствата за социални и здравни грижи, предвидени в държавните бюджети. Това може да стане като се обменят добри практики между страните и се предоставят насоки за развитие. Планът за социални инвестиции е част от стратегията за развитие „Европа 2020“, публикувана през ноември 2012г. В тази стратегия здравеопазването е прието за ключов елемент за развитието на ЕС.
Само по себе си здравето е безценно и е най-голямото благо. Погледнато от икономическа гледна точка, то е условие за просперитет. Здравият човек е с висока производителност на работното място и може да участва активно в социалния и трудовия живот. Ето защо инвестициите в запазването и възстановяването на здравето могат да подкрепят икономическия растеж.
Тъй като страните в съюза са с различни здравни системи,  усилията ще бъдат насочени към обвързване на здравните политики на ЕС и към реформи на национално ниво. Факт е, че днес има неравнопоставеност в здравеопазването. Разликата в очакваната продължителност на живота между хората на 30 години с висше образование и тези със средно или по-ниско образование, в много страни от ЕС надхвърля 10 години. Здравните системи в някои страни са много по-ефективни, особено по отношение на рисковите фактори и има по-добро сътрудничество между социалните и здравните услуги. Има болести и смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати, защото се дължат на затруднен достъп до здравни услиги. Стремежът е да се осигурят  безопасни и  ефективни здравни грижи с високо качество за всички граждани на ЕС. Само така може да се излизе от порочния кръг лошо здраве/бедност/изключване от обществото. Tова звучи доста утопично, но истината е, че лошото здравеопазване води до прахосване на човешки капитал и трябва да бъде спряно.
Друга посока на работа е чисто практическото инвестиране в работещите в здравния сектор за повишаване на тяхната квалификация и подобряване на условията на труд.
Има и реформи, които са бързо приложими и ще се отразят положително на хората, особено повишаването на ефективността на здравните грижи. Това може да стане чрез засилване на първичните грижи и улесняване на достъп до прегледи при специалист, преди да се окаже наложително приемането в болница. При възможност ще се насърчава изписването на по-евтините генерични лекарства, които са с доказано качество и са далеч по-достъпни.
В същото време ще се работи за профилактика на здравето и здравно обучение във всички възрастови групи. При  децата и младежите то помага за тяхното физическо и социално развитие и ги подготвя за пълноценна роля в обществото.
Също толкова значима група е и тази на възрастното население, тъй като общата тенденция на увеличаването и на Стария континент я прави определяща за икономическото му развитие. През последните две десетилетия делът на възрастното население (65+) се е увеличил с 3.6 процентни пункта, а на населението на възраст до 14 години в ЕС-27 е намалял с 3.7 процентни пункта. Населението в трудоспособна възраст в ЕС се очаква да намалява, а на по-възрастните хора вероятно ще достигне 29.5% през 2060г. (при 17.5% през 2011г). Най-висок е делът на възрастните хора в Германия - 20.6%, Италия - 20.3%, Гърция - 19.3%, Швеция и  България - 18.5%. Прогнозата за 2015г. е, че на 100 работоспособни българи ще се падат по 52-ма души в неработоспособна възраст.
Това означава, че грижите за запазване на здравето трябва да станат по-целенасочени и ефективни, включително и у нас

понеделник, 4 февруари 2013 г.


 Наръчник на оптимиста: от „Равните възможности” до „Важния си ти”

„Време е всички ние да се ангажираме с нашето общо бъдеще“


Вивиан Рединг


След като се присъеди­нихме към ЕС в „Годината на равните възможности за всички“(2007г.), една пети­летка по-късно можем да се включим активно в отбеляз­ването на Годината на граж­даните.

Тази Европейска година, според ЕК, настъпва в крити­чен за европейската интегра­ция момент — през 2013г. се отбелязват 20 години от граж­данството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г. и е годината преди из­борите за Европейски парла­мент.

Вивиан Рединг, заместник- председател на Европейската комисия заяви, че 2013 г. е го­дина, посветена на всички нас и правата ни като европейци.

Благодарение на граждан­ството в ЕС, което допълва, а не заменя националното гражданство, всички ние раз­полагаме с допълнителен на­бор от права: правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в стра­ната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като нейните граждани, право­то на петиция до Европейския парламент и на жалба до Ев­ропейския омбудсман, пра­вото на участие в европейски граждански инициативи, пра­вото на свободно движение.

В проучването на Евроба­рометър, относно европейско­то гражданството, публикува­но на 20.02.2013, европейците бяха запитани за статута и правата си на граждани на ЕС. Като цяло анкетираните са запознати с повечето от пра­вата си, сред които правото да отправят петиции до инсти­туциите на ЕС (89%), правото на свободно движение (88%), забраната за дискриминация, основана на националното гражданство (82%), правото на консулска защита (79%) и пра­вото да участват в гражданска инициатива (73%). Над една трета от анкетираните (36%) са на мнение, че са добре ос­ведомени за тези права, което представлява нарастване с 5 процентни пункта в сравнение с 2007 г.

В България проучването по­казва по-ниски резултати, но с видимо продобрение: през 2012 г. 39% от българите счи­тат, че са запознати с правата си като европейски граждани. Това е с 2% повече отколкото в проучването от 2011г. По-го­лямата част от отговорилите (55%) искат да знаят повече за тези права, въпреки че този процент е намалял с 30 % в сравнение с проучването от есента на 2011 г.

Според проучването от 2012 г. основните теми, по кои­то българите биха искали да знаят повече, са правата за работа в друга страна от ЕС (62%), пребиваването в друга страна от ЕС (51%), получа­ването на медицинска помощ в друга страна от ЕС (34%) и обучението в друга страна от ЕС (20%).

Българите са силно заин­тересувани от хармонизирана европейска система за соци­ално осигуряване (57%). Това е с 20% по-висок резултат от този за страните от ЕС–27. Интересът ни към европейска лична карта в допълнение към националните лични карти остава малко по-назад (28%) спрямо средно европейския. Възможността за упражня­ване на активна гражданска позиция чрез гласуване на избори, провеждани в държа­вата членка на пребиваване, се оценява с 4% по-високо в България (17%) отколкото в ЕС като цяло.

Изводите, които могат да се направят, е че европейците все повече се чувстват част от една общност и заемат по-ак­тивна позиция за правата си. Това се отнася и за нас като европейски граждани, които придобиват усещане за собст­вения си принос, значимост и равнопоставеност в общото ни европейско гражданско обще­ство. Като такива имаме ос­новни и конкретни свободи: на движение, на работа, на обра­зование, на здравеопазване, при условия, равни с другите европейски граждани.

„Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То е практическа реалност, която носи осезаеми ползи за граж­даните. ЕК иска да помогне на хората да разберат как да се възползват пряко от правата си и да изслуша техните мне­ния за това накъде върви Ев­ропа”, според Вивиан Рединг.

понеделник, 7 януари 2013 г.


2013: Година Първа след Края на Света Biju Boro/AFP/Getty Images;
Фотографията е от сайта на The Guardian

След като настъпи Краят на Света, на 21.12.2012 го от­белязахме с притаен дъх и лека въздишка, която би мо­гла да е „знаех си” или „сла­ва богу” и уверено навлязо­хме в новата година. 2013.

В края на миналата година всички си дадохме различни обещания, в случай, че сме сред оцелелите. Медиите раз­ведриха обстановката, при­помняйки ни особено активно от втората половина на 2012 предсказанието на маите. Срещнаха ни на страниците си или на екрана с екстра­сенси, астролози, учени, кои­то спореха не „дали“, а „кога“ и „как“ ще приключи Света. После спорът се измести в посока тълкуване на Края – дали ще е физически, мисло­вен, духовен, край на старото или..? Кулминацията беше постигната с касови и зрещини филми за апокалипсиса „След утрешния ден”, „Края на Све­та” и други, на които имахме възможността да се насладим по всички телевизии между 19 и 21.12.2012. Една от телеви­зиите дори отброяваше оста­ващите дни, часове и минути.

Оказа се, че Края на Света дойде и отмина тихо и неза­бележимо. У нас катаклизми не се случиха, не се появи видима разлика между тези, които са се извисили духовно и останалите здраво вкопани в материалното. След кратко оглеждане и оценка на про­мените, започнахме активното си ежедневие на обикновени граждани с обикновените си задачи и проблеми и с тайната надежда, че Края на Света е променил нещо.

Ето какво разбрахме и как­во се случи от началото на го­дината до сега:

Грипната епидемия тази го­дина у нас ще е по-интензивна от миналогодишната, по уве­ренията на главният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Доказателство за това е епи­демията в Дания, Холандия, Англия и Норвегия. Очаква се тя да достигне страната ни до две или най-късно три седмици. Щамовете „Викто­рия“ и „Калифорния” обаче „пренебрегвали” Балканите?! Разбира се, единствения шанс да не се разболеем, макар и не перфектен, е слагането на противогрипна ваксина, което намалявало опасността от за­разяване с 62%. Въпреки това тази зима едва 3% от хората в България са предприели пре­вантивното ваксиниране.

България е на 73-то място в Света по здраве. Годишни­ят доклад за състоянието на здравето на гражданите през 2011-а, приет от депутатите от здравната комисия на парла­мента, показва, че сме на 15-о място в света по смъртност от рак на дебелото черво и на 38-о по починали от инсулт и хипертония. България заема пет първи места сред 19 стра­ни членки на ЕС по смъртност - от рак, сърдечно-съдови за­болявания, болести на сър­цето, мозъчно-съдова болест и състояния, възникващи в перинаталния период (около раждането). 

България е между първите страни по младежка безрабо­тица в ЕС, включително спря­мо Гърция, Испания, Италия, които от години са с тежки про­блеми по данни на Българска стопанска камара. Над 40% млади хора до 25 години у нас са в неангажираност, нито учат, нито работят. Над 60% от заетостта е в работни места и професии в сектори с ни­ска квалификация - търговия, строителство, охранителна дейност. Над 30% са заетите с по-висока квалификация от необходимото. Причините са в структурата на икономиката, тежките регулационни режи­ми, липсата на крупна инфра­структура и инвестиционни проекти. Очаква се през тази година безработицата да се увеличи.

Годината ще бъде още по-тежка във финансово от­ношение. Разбрахме го от но­вогодишното обръщение на Ангела Меркел към герман­ския народ. Тя призова граж­даните към повече смелост и сплотеност в надмогване на предстоящите трудности, за­щото икономическата ситуа­ция през 2013г. няма да бъде лека, а трудна. „Кризата все още не е преодоляна“, заяви Меркел. „Светът все още не си е извлякъл всички поуки от унищожителната финансова криза от 2008г. Безотговор­ност като тогавашната не бива да се повтаря никога повече“, каза Меркел. Всички сме наяс­но за пряката връзка на благо­състоянието между страните в Европейския съюз.

Наистина ли се е случила някаква промяна? Честит Край на Света и Ново начало!