понеделник, 19 ноември 2012 г.

„Факел на свободата“: за жените, цигарите и равноправието

„Факел на свободата“: за жените, цигарите и равноправието

Всеки ден, от първата чаша кафе сутрин, правим избор на нещата, които използваме, консумираме, обличаме. Той е съзнателен и лично наш. На пръв поглед. Отвъд него, на подсъзнанието и мислите ни е оказано влияние, което предо­пределя покупките, вкусовете и дори мнението ни. 
 
След обявяването на цига­рата за „факел на свободата“ Бернайс успява да изобрази цялата си идея в рекламата за Virginia Slims „You’ve come a long way, baby” („Измина дъ­лъг път, скъпа”)


Мира Василева


Съзнателната и интелиген­та манипулация на общест­веното мнение и поведение е важен елемент на демокра­тичното общество. В почти всяко действие в нашето еже­дневие, без значение дали в сферата на бизнеса или по­литиката, на
 социалния ни договор и етичното мислене или при обикновената покуп­ка, ние сме управлявани в решенията си. Вкусовете ни се формират от сравнително малък брой хора, които разби­рат мисловния процес и соци­алните настройки на масите. Както казва още в началото на XX век Едуард Бернайс, осно­воположник на PR-a, „Те дър­пат нишките, които контроли­рат публичното мнение.“
Защо сапунът Ivory е пред­почитан от повечето доктори в САЩ и сме убедени, че закус­ката „бекон с яйца“ е типична­та американска закуска?
Защо за една нощ изчез­ва 100 годишното табу върху женското пушене?
Има много въпроси, на кои­то единствения отговор е: за­щото Едуард Бернайс е казал така. По-неперсонифицирани­ят отговор е: заради добрите PR и реклама.
Когато запова своята ра­бота в началото на XXти век, Едуард Бернайс открива един неизползван до тогава подход в рекламата – не рекламира изключителното качество на продукта, а продава цял нов свят на потребителя. В този свят предлагания от него про­дукт е с неизмерима ценност.
От къде Едуард Бернайс е знаел, че този подход ще про­работи? Можем да се обър­нем за отговор към неговия чичо, Зигмунд Фройд. Идеите му за психологията повлияват всяко направление в общест­вената сфера, но нищо друго не е така драматично проме­нено като рекламата. Фройд и Бернайс често дискутират въ­проси, свързани с човешката психика и поведение. Именно тези разговори водят Бернайс до извода, че може да про­мени мисленето на хората за почти всяко нещо в живота им.
Промяната в начина на ми­слене на поколенията изисква синхронизирани действия по много направления и именно това е ключа за успеха на Бер­найс. Преди него рекламното лице е трябвало да „сияе“ да­леч от конкуренцията. След Бернайс нещата вече не стоят така. За първи път той използ­ва нов подход в рекламата на цигари.
Marlboro иска да продава повече от Camel, но всички ци­гарени компании се стремят към увеличаване на броя на пушачите. Ето защо American Tabacoo Company се обръща към Бернайс за помощ. Цел­та е да се премахне табуто „пушене от жени“. Чрез пси­хологическия анализ Бернайс стига до идеята, че цигарите/пурите символизират мъжки полов орган и съответно пу­шенето е предизвикателсво към мъжката сексуалност до такава степен, че напълно несъзнателно мъжете държат жените далеч от този навик. Бернайс споделя, че „жените биха пушили тъй като тогава биха имали свой собствен пе­нис“. Тези изводи са основа­та на една от най-успешните кампании на Бернайс.
Той наема красиви млади жени за участие във Велик­денското църковно шествие в Ню Йорк. Те са инструктирани да вървят в първите редици на шествието, хванати ръка за ръка, пушейки демонстра­тивно. Междувременно под­сигурява присъствието на всички известни репортери и фоторафи на мястото, на кое­то се сливат няколкото лъча на шествието .
На слеващия ден статии­те, написани от Бернайс, са публикувани в цялата страна, съпроводени с големи сним­ки, показващи смелата доб­родетелност на тези млади момичета и техния „Факел на свободата”. Целта е да се по­каже, че жените са равностой­ни на мъжете във всяко едно отношение. За една нощ „жен­ското пушене“ се превръща от табу в изразяване на женската свобода.
Бернайс спира да прода­ва на разума ни и се насочва към емоциите. Той пренасоч­ва Америка от потребление, базирано на нуждите към та­кова, основано на желанията. Фабриките спират да произ­веждат просто стоки и започ­ват да се водят от нашите желания. Това, което продава не е полезността, а имиджа на продукта. Много от предста­вите ни са напълно невярни и умишлено манипулирани. Всеки ден се води война за контрола над съзнанието ни. Милиони средства и усилията на най-светлите и креативни умове се използват за да взи­маме решания и да правим изводи, които не винаги са в наш интерес.
Едуард Бернайс създава те­орията, че хората могат да бъ­дат накарани да искат неща, от които не се нуждаят, чрез въздействие върху техните подсъзнателни желания (сво­бода, успех, любов и т.н.) Бер­найс и теоретика на пропаган­дата Уолтър Липмън, които са членове на Американския правителствен комитет за пуб­лична информация, заедно стигат до извода, че „ модер­ната пропаганда е непрекъс­нато усилие да се създадат събития, които да повляят на отношенията на обществото към предприятия, идея или група.“ (Bernays, Propaganda, 1928) Така за една нощ пуше­нето от жени се превръща в примамлива и напредничава идея.От тук нататък цигарените компании започват да създа­ват реклами, насочени към жените.
Lucky Brand Cigarettes об­вързва цигарата с актуалната 
към момента мода за много слаби жени 
с рекламата си „За по-слаба фигура: 
Вземи си Lucky вместо към сладкиш”


 Marlboro също се включва в актуалния тренд. В пълен контраст на познатите днес на всички ни реклами на мъжест­вени каубои, Marlboro започва кампанията „Нежно като Май” за женски цигари, които са леки и приятни за пушене.
През 1930г. Chesterfield зая­вява в рекламата си на цига­ри, че “жените се вглеждат в дима …откакто гласуват” (ре­кламата по-долу)

Цигарените производите­ли стигат до там, че започват да учат жените как да пушат „правилно”. Някои компании, като Philip Morris, дори правят демонстрации за начина на пушене. Привлекателна ме­дицинска сестра обикаля ця­лата страна, за да покаже на жените правилния етикет на пушене. Тя описва и разлики­те между мъжкото и женското „дърпане”! Сред нещата, кои­то не трябва да се допускат, според лекцията, са лошия начин на отваряне на кутията, „пуфтенето като парен локо­мотив“ и следите от червило по цигарите. Това „образова­телно“ пътуване е широко от­разено в пресата.
Към всичко това се присъ­единява и Холивуд със заше­метяващите си звезди, които палят цигара от цигара.
Така комбинирането на пушенето със свободата създава нов тип потребите­ли на цигарите и доказва те­орията на Бернайс, че търсенето и желанието трябва да бъдат създавани.

четвъртък, 15 ноември 2012 г.

Непреодолим враг ли е ТЮТЮНОПУШЕНЕТО?

Доротея Набоко, доктор по фармация

Първата цигара може и да е последна, но може да ни въведе в затворения кръг на тютюнопушач с дълъг стаж. За някои хора, отказването от цигарите е въпрос на решение, за други труден и дълъг път на спиране и връщане отново към цигарите. Каква е причината за трудността при спирането на цигарите и дали е толкова непреодолим пътят към тяхното отказване?


Когато не можете без първата цигара, веднага след събуждането, вече сте влезли в омагьосания кръг на тютюнопушенето. С тази цигара, чрез която тялото ви въвежда първата за деня доза никотин, се стартира последващата нужда от още и още никотин за поддържане на неговите нива в кръвта. Вие вече сте зависим от цигарите. Но до тук се стига постепенно. Колкото по-продължителен е стажът ви на пушач, толкова по-навътре влизате в зависимостта от цигарите, губите контрол и воля за тяхното отказване. Тук няма значение колко силни или слаби цигари пушите, вие ще развиете зависимост.
Какво ни кара да привикнем към цигарите
Съществуват два вида зависимости – физическа и психическа. Психическата зависимост може да се преодолее с подходяща терапия с помощта на психолог. Физическата зависимост е въпрос на процеси, които се извършват в нашето тяло на ниво молекули и рецептори и често за нейното преодоляване е необходимо трайно лечение с медикаменти. Психическата зависимост е водена от желанието или нуждата за цялостност, щастие, покой, но с помощта на външни средства/обекти. Тя постепено се превръща в патологична привързаност и вяра към обекта, който я провокира, изграждайки стабилни взаимоотношения, а също и своего рода ритуал в ежедневието. (Nakken, C.). „Физическата зависимост е хронична, прогресираща, потенциално фатално биогенетично и психологично обусловено заболяване, проявяващо се със загуба на контрол, промяна в личността и настроението със социално значими последици.”(Christen, AG; Christen, JA; 1989).
Никотиновата зависимост се поставя сред социалнозначимите незаразни заболяванията от Световната здравна организация.
Когато никотинът постъпи в организма ни, той се свързва с никотиновите рецептори. Така организмът ни не чувства липсата на никотин и ефектите от него се усещат от цялото тяло до момента, в който тези рецептори престанат да бъдат насищани. Тогава пушачът търси следващата цигара. Това се случва, когато нивото на никотин в кръвта спадне. Ставаме напрегнати и раздразнителни в търсенето на ново „равновесие“. Този момент се нарича синдром на отнемане или абстиненция, характерни за зависимостта. Така биваме въвлечени в омагосаният кръг на тютюнопушенето. Цигарата, като източник на никотин, се свързва с този баланс и източник на удоволствие. Постепено ритуалът да вземеш цигара в ръка придобива двойнствен смисъл, обвързан в психическа и физическа зависимост.
Запитвали ли сте се какво става с Вас, когато пушите?
Science World (Nov 15, 1996) ви дава този отговор.
ЦИРКУЛАЦИЯ
При пушене никотинът стеснява кръвоносните съдове и нарушава циркулацията на кръвта.
КРЪВ
Въглеродният монооксид в цигарения дим измества до 12 % от кислорода, пренасян от червените кръвни телца. До различните части на тялото достига по-малко кислород, което води до намалена физическа активност.
ФЕРТИЛИТЕТ
Пушенето намалява фертилитета, както при мъже, така и при жени. При мъжете пушачи броя на сперматозоидите намалява и дори могат да стигнат до импотентност. При бременните жени пушачки съществува риск от аборт, преждевременно раждане и различни аномалии у новороденото.
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА
Пушенето нарушава развитието на белия дроб при юношите и намалява тяхната дихателна способност, като особено вреден е катрана в цигарения дим. Цигареният дим е главният виновник за рак или емфизем на белия дроб.
СЪРЦЕ
Пушенето кара сърцето да работи по-трудно, за да изпомпва от 10 до 25 пъти повече кръв за минута. До сърцето, достига по-малко количество кислород, което може да доведе до различни болести. Пушенето повишава кръвното налягане в кръвта с 10 до 15 %, увеличавайки риска от инфаркт или инсулт.
КОЖА
Пушенето уврежда еластина, еластичните нишки, които поддържат кожата гладка и без бръчки. Никотинът в цигарения дим стеснява кръвоносните съдове близо до повърхността на кожата. По този начин по-малко кислород и влага стигат до лицевите клетки и тъкани. Резултат: ранни бръчки, особено при жените.
ОЧИ
Пушенето може да доведе до слепота. Според изследванията, пушачите имат два пъти по-голяма склонност да развият макулна дегенерация или друго увреждане в резултат на намален приток на кръв в ретината.
ЗЪБИ
Зъбите на пушачите са жълти от катрана в цигарения дим. Пушенето уврежда венците, което води до ранна пародонтоза и последваща загуба на зъби.
МОЗЪК
Защо пушачите продължават да посягат към цигарите, даже когато знаят, че пушенето е вредно? Защото никотинът активира мезолимбичната система – тази част от мозъка, която произвежда хормоните на удоволствието, които ни карат да се „чувстваме добре”.
СТОМАХ
Пушенето на цигари стимулира производството на стомашни сокове, което може да доведе до гастрит и язва.
Тютюнопушенето е един от предотвратимите рискови фактори за смъртност от сърдечно-съдови, белодробни, онкологични и др. заболявания. Дали ще решите да откажете цигарите или не, е въпрос на личен избор.
На колкото по-ранен етап вземете решение за отказ, толкова по-лесно ще преодолеете зависимостта и толкова по-рано ще се насладите на „последиците”.
Никотиновата зависимост е най-честата причината за трудността при спирането на цигарите, но и за нейното преодоляване си има решение. Съществуващата широка гама от продукти за лечение на никотинова зависимост и изборът на адекватно средство в помощ при отказването на цигари ни дават специалистите - лекари и психолози.
Запомнете: Няма невъзможни неща! Не се отчайвайте дори, ако не успеете. Почти никой не е успял от първия път. Не се отказвайте. Мислете позитивно, опитвайте отново, докато не постигнете желания резултат. И помнете, че никога не сте сами и винаги може да потърсите помощ от близък, приятел или специалист. Успех!

петък, 9 ноември 2012 г.

Културата на хранене – начина на живот, а не бърза диета!

 

Нашата храна е нашето здраве, попитайте стомаха си! Ако искаме да имаме стома­шен комфорт, без киселини, язвени болести и гастроезо­фагеален рефлукс, трябва да започнем да обичаме храната си и себе си. Да подхождаме с уважение към това, с което се храним.
Да създадем култура на хранене за себе си и близките си. Стъпка по стъпка.
• Яжте повече плодове, зе­ленчуци, пълнозърнести хра­ни, млечни продукти, постно месо и боб.
• Яжте по-малко рафини­рани продукти, пълномаслено мляко, пълномаслено сирене, сода.
• Забравете хамбургерите! Забравете и «закуските»!
• Не пийте течности по вре­ме на хранене, а ако се нало­жи, това трябва да става бав­но и на малки глътки.
• 20-30 минути преди хра­нене изпийте чаша сок или из­яжте някакъв плод. Плодовете се ядат преди храненето, не като десерт.
• Салатата преди основ­ното хранене не може да го замести. Илюзията за ситост минава твърде бързо и пося­гаме към вафлите или други „полезни“ храни.
• Картофите и оризът не са препоръчителна гарнитура към месото и рибата.
• Откажете се от консерви­те, концентратите и полуфаб­рикатите, имат много сол и консерванти.
• Пийте повече вода (1,5-2 литра дневно).
• Винаги закусвайте сутрин, а вечерята спокойно може да пропуснете.
Заедно с по-внимателни­ят избор на храна трябва да активизираме и физическата си дейност. Всяка физическа активност е добре дошла. Хо­денето пеша, изкчаването по стълби, разходките, миенето на прозорци и градинарство­то, обикновената гиманстика, са лесни начини да поддържа­те на форма
За изграждането на прави­лен режим може да ни помог­не пирамидата на храните, която е ориентир в съчета­нието на продуктите. Тайната на правилното хранене е в подреждането на различните храни по важност и по начин, който отговаря на темпа ни на живот.
При Пирамидата храните са подредени на 5 нива по порции:
1 ниво: въглехидрати - хляб, тестени изделия, мака­ронени изделия, кафяв ориз, картофи, овесени ядки. Позво­лено е консумирането на 4 до 8 порции на ден.
2 ниво: плодове и зеленчу­ци. Няма ограничение в коли­чеството, може да ги включите във всяко хранене. Задължи­телните порции са минимум 5.
3 ниво: белтъчините (про­теини) (растителни и живо­тински): боб, леща, соя, риба, пилешко и телешко месо, не-тлъсто свинско месо, млечни изделия. От тези храни се препоръч­ват от 3 до 5 порции дневно.
4 ниво: мазнини: олио, зехтин, ядки (от 3 до 5 порции дневно), но не е задължително.
5 ниво: сладкиши, сладолед, шоколад. Внимавайте с тях!
Пирамидата не е задължително пра­вило, тя е помощ за интелигентен избор на храни

вторник, 6 ноември 2012 г.

Денят на независимостта: след като достигнахме I място в Европа по брой пушачи, е време да се освободим от вредния навик


Тази година 15 ноември е Международния ден без тютюнопушене

 

 

Международният ден без тютюнопушене се обявява всеки трети четвъртък от месец ноевмри. Тази година той се провежда под надслов: Ако не аз – кой, ако не сега – кога?”
Всяка страна отбелязва датата по различен начин, като общото е насърчаване на отказването от цигарите и запознаване на населението с вредата от тютюнопушенето. Това е световен проблем, като според последните проучвания около един милиард мъже и 250 милиона жени в Света пушат.
В Европейския съюз броя на пушачите достига 29%, като най-големият процент е в Югоизточна Европа. Според някои проучвания, България с 42% е на първо място по брой пушачи сред населението. На 2ро място се нарежда Гърция, където след увеличение на цената на цигарите процента е паднал до 39. Непосредствено след нея са Латвия, Румъния, Унгария. До месец май тази година, по официални данни, пушачите у нас са 39%, което ни поставяше на 2ро място в Европа. Няма значение кое от първите две места заемаме, данните са повече от тревожни! Шокиращо е, че повече от половината българи на възраст под 14 години вече са изпушили първата си цигара. По данни на Европейски проект за изследване на училището през 2011г., цитирани от министър Атанасова, 64% от 16-годишните ученици са пушили поне една цигара през живота си. Момичетата (45%) пушат повече от момчетата (32.7%) и се нареждат на 2 място сред връстниците си в Европа. Учениците у нас са на 4-о място по тютюнопушене сред 36 европейските страни.
Най-активни са пушачите на възраст между 25 и 45 години, като броят им нараства. Увеличава се и процента жени-пушачи, включително и бременни. Според данните 32% от жените и 46% от мъжете в България са редовни пушачи.
От Министерство на здравеопазването смятат, че увеличението на цените на цигарите през следващата година значително ще намали броя на подрастващите пушачи. Тепърва ще даде отражение и въведената пълна забрана за пушене на обществени места, както и все по-често налаганите глоби. Вредният навик „бърка” в
джоба по много ралзични начини. Истината е, че спирането на цигарите едва ли ще доведе до значителни спестявания. Статистически обаче, освобождаването от вредния навик осигурява от 3 до 6 години по-дълъг живот и подобряване на качеството на живота.