понеделник, 4 февруари 2013 г.


 Наръчник на оптимиста: от „Равните възможности” до „Важния си ти”

„Време е всички ние да се ангажираме с нашето общо бъдеще“


Вивиан Рединг


След като се присъеди­нихме към ЕС в „Годината на равните възможности за всички“(2007г.), една пети­летка по-късно можем да се включим активно в отбеляз­ването на Годината на граж­даните.

Тази Европейска година, според ЕК, настъпва в крити­чен за европейската интегра­ция момент — през 2013г. се отбелязват 20 години от граж­данството на Съюза, въведено с Договора от Маастрихт през 1993 г. и е годината преди из­борите за Европейски парла­мент.

Вивиан Рединг, заместник- председател на Европейската комисия заяви, че 2013 г. е го­дина, посветена на всички нас и правата ни като европейци.

Благодарение на граждан­ството в ЕС, което допълва, а не заменя националното гражданство, всички ние раз­полагаме с допълнителен на­бор от права: правото на глас и на кандидатиране на местни и европейски избори в стра­ната от ЕС по местоживеене, правото на консулска защита в чужбина от друга държава членка при същите условия като нейните граждани, право­то на петиция до Европейския парламент и на жалба до Ев­ропейския омбудсман, пра­вото на участие в европейски граждански инициативи, пра­вото на свободно движение.

В проучването на Евроба­рометър, относно европейско­то гражданството, публикува­но на 20.02.2013, европейците бяха запитани за статута и правата си на граждани на ЕС. Като цяло анкетираните са запознати с повечето от пра­вата си, сред които правото да отправят петиции до инсти­туциите на ЕС (89%), правото на свободно движение (88%), забраната за дискриминация, основана на националното гражданство (82%), правото на консулска защита (79%) и пра­вото да участват в гражданска инициатива (73%). Над една трета от анкетираните (36%) са на мнение, че са добре ос­ведомени за тези права, което представлява нарастване с 5 процентни пункта в сравнение с 2007 г.

В България проучването по­казва по-ниски резултати, но с видимо продобрение: през 2012 г. 39% от българите счи­тат, че са запознати с правата си като европейски граждани. Това е с 2% повече отколкото в проучването от 2011г. По-го­лямата част от отговорилите (55%) искат да знаят повече за тези права, въпреки че този процент е намалял с 30 % в сравнение с проучването от есента на 2011 г.

Според проучването от 2012 г. основните теми, по кои­то българите биха искали да знаят повече, са правата за работа в друга страна от ЕС (62%), пребиваването в друга страна от ЕС (51%), получа­ването на медицинска помощ в друга страна от ЕС (34%) и обучението в друга страна от ЕС (20%).

Българите са силно заин­тересувани от хармонизирана европейска система за соци­ално осигуряване (57%). Това е с 20% по-висок резултат от този за страните от ЕС–27. Интересът ни към европейска лична карта в допълнение към националните лични карти остава малко по-назад (28%) спрямо средно европейския. Възможността за упражня­ване на активна гражданска позиция чрез гласуване на избори, провеждани в държа­вата членка на пребиваване, се оценява с 4% по-високо в България (17%) отколкото в ЕС като цяло.

Изводите, които могат да се направят, е че европейците все повече се чувстват част от една общност и заемат по-ак­тивна позиция за правата си. Това се отнася и за нас като европейски граждани, които придобиват усещане за собст­вения си принос, значимост и равнопоставеност в общото ни европейско гражданско обще­ство. Като такива имаме ос­новни и конкретни свободи: на движение, на работа, на обра­зование, на здравеопазване, при условия, равни с другите европейски граждани.

„Гражданството на Съюза е нещо повече от идея. То е практическа реалност, която носи осезаеми ползи за граж­даните. ЕК иска да помогне на хората да разберат как да се възползват пряко от правата си и да изслуша техните мне­ния за това накъде върви Ев­ропа”, според Вивиан Рединг.

Няма коментари:

Публикуване на коментар