понеделник, 7 януари 2013 г.


2013: Година Първа след Края на Света Biju Boro/AFP/Getty Images;
Фотографията е от сайта на The Guardian

След като настъпи Краят на Света, на 21.12.2012 го от­белязахме с притаен дъх и лека въздишка, която би мо­гла да е „знаех си” или „сла­ва богу” и уверено навлязо­хме в новата година. 2013.

В края на миналата година всички си дадохме различни обещания, в случай, че сме сред оцелелите. Медиите раз­ведриха обстановката, при­помняйки ни особено активно от втората половина на 2012 предсказанието на маите. Срещнаха ни на страниците си или на екрана с екстра­сенси, астролози, учени, кои­то спореха не „дали“, а „кога“ и „как“ ще приключи Света. После спорът се измести в посока тълкуване на Края – дали ще е физически, мисло­вен, духовен, край на старото или..? Кулминацията беше постигната с касови и зрещини филми за апокалипсиса „След утрешния ден”, „Края на Све­та” и други, на които имахме възможността да се насладим по всички телевизии между 19 и 21.12.2012. Една от телеви­зиите дори отброяваше оста­ващите дни, часове и минути.

Оказа се, че Края на Света дойде и отмина тихо и неза­бележимо. У нас катаклизми не се случиха, не се появи видима разлика между тези, които са се извисили духовно и останалите здраво вкопани в материалното. След кратко оглеждане и оценка на про­мените, започнахме активното си ежедневие на обикновени граждани с обикновените си задачи и проблеми и с тайната надежда, че Края на Света е променил нещо.

Ето какво разбрахме и как­во се случи от началото на го­дината до сега:

Грипната епидемия тази го­дина у нас ще е по-интензивна от миналогодишната, по уве­ренията на главният здравен инспектор д-р Ангел Кунчев. Доказателство за това е епи­демията в Дания, Холандия, Англия и Норвегия. Очаква се тя да достигне страната ни до две или най-късно три седмици. Щамовете „Викто­рия“ и „Калифорния” обаче „пренебрегвали” Балканите?! Разбира се, единствения шанс да не се разболеем, макар и не перфектен, е слагането на противогрипна ваксина, което намалявало опасността от за­разяване с 62%. Въпреки това тази зима едва 3% от хората в България са предприели пре­вантивното ваксиниране.

България е на 73-то място в Света по здраве. Годишни­ят доклад за състоянието на здравето на гражданите през 2011-а, приет от депутатите от здравната комисия на парла­мента, показва, че сме на 15-о място в света по смъртност от рак на дебелото черво и на 38-о по починали от инсулт и хипертония. България заема пет първи места сред 19 стра­ни членки на ЕС по смъртност - от рак, сърдечно-съдови за­болявания, болести на сър­цето, мозъчно-съдова болест и състояния, възникващи в перинаталния период (около раждането). 

България е между първите страни по младежка безрабо­тица в ЕС, включително спря­мо Гърция, Испания, Италия, които от години са с тежки про­блеми по данни на Българска стопанска камара. Над 40% млади хора до 25 години у нас са в неангажираност, нито учат, нито работят. Над 60% от заетостта е в работни места и професии в сектори с ни­ска квалификация - търговия, строителство, охранителна дейност. Над 30% са заетите с по-висока квалификация от необходимото. Причините са в структурата на икономиката, тежките регулационни режи­ми, липсата на крупна инфра­структура и инвестиционни проекти. Очаква се през тази година безработицата да се увеличи.

Годината ще бъде още по-тежка във финансово от­ношение. Разбрахме го от но­вогодишното обръщение на Ангела Меркел към герман­ския народ. Тя призова граж­даните към повече смелост и сплотеност в надмогване на предстоящите трудности, за­щото икономическата ситуа­ция през 2013г. няма да бъде лека, а трудна. „Кризата все още не е преодоляна“, заяви Меркел. „Светът все още не си е извлякъл всички поуки от унищожителната финансова криза от 2008г. Безотговор­ност като тогавашната не бива да се повтаря никога повече“, каза Меркел. Всички сме наяс­но за пряката връзка на благо­състоянието между страните в Европейския съюз.

Наистина ли се е случила някаква промяна? Честит Край на Света и Ново начало!

Няма коментари:

Публикуване на коментар